Algemene voorwaarden van levering

Definities

Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34099781.

NederHost: aanduiding voor de onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34099781.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met NederHost een overeenkomst voor gebruik van de dienst heeft gesloten.

Dienst: de specifieke hosting- of domeinregistratiedienst die NederHost levert aan Opdrachtgever.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen NederHost en Opdrachtgever krachtens welke NederHost de Dienst zal uitvoeren.

Website: de website die NederHost publiceert op http://www.nederhost.nl/.

Mijn NederHost: het deel van de Website waarop Opdrachtgever de afgenomen Diensten beheert en waar uitsluitend Opdrachtgever toegang toe heeft.

Artikel 1: Aanbod en aanvaarding

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met NederHost tot stand gekomen overeenkomsten en overige afspraken en toezeggingen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wijst NederHost nadrukkelijk van de hand.

2. De Overeenkomst komt tot stand na elektronische of schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van NederHost. NederHost behoudt zich het recht voor het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door NederHost.

4. NederHost bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail. Mits door NederHost voorzien van een geldige elektronische handtekening wordt deze bevestiging geacht een juiste weergave van de Overeenkomst te zijn, tenzij Opdrachtgever na ontvangst van de e-mailbevestiging onverwijld aan NederHost laat weten dat dit niet het geval is.

Artikel 2: Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en volledige betaling van de eerste door NederHost aan Opdrachtgever verzonden factuur of naar het oordeel van NederHost voldoende garantiestelling van Opdrachtgever zal NederHost zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft NederHost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. NederHost accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

3. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert NederHost dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap, zoals beschreven in het Service Level Agreement (SLA) dat NederHost op de Website publiceert.

4. NederHost heeft het recht de SLA op ieder moment aan te passen. Een aanpassing van de SLA treedt in werking vanaf 30 dagen na publicatie op de Website. Indien een aanpassing van de SLA onredelijk bezwarend is voor Opdrachtgever heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen per ingangsdatum van de nieuwe SLA, mits deze opzegging tenminste 14 dagen voor het moment waarop de nieuwe SLA in rekening treedt door NederHost is ontvangen.

5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NederHost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan NederHost worden verstrekt.

6. NederHost zal Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam (`klantcode') en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot Mijn NederHost. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van klantcode en wachtwoord.

7. Opdrachtgever dient de in het kader van de Overeenkomst verstrekte of ingestelde wachtwoordgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Iedere actie die middels de klantcode van Opdrachtgever of de gebruikersnaam van een individuele Dienst gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van vermoeden van misbruik van een klantcode of gebruikersnaam meldt Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan NederHost zodat deze maatregelen kan nemen.

8. NederHost heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens NederHost niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

9. Opdrachtgever sluit zonder schriftelijke toestemming van NederHost geen overeenkomsten af met derden voor het gebruik van de Dienst.

10. Voor de binnen het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en NederHost uitgewisselde berichten gelden de volgende bepalingen:

(a) Berichten die worden verzonden aan het door Opdrachtgever aan NederHost verstrekte e-mailadres worden geacht de Opdrachtgever te hebben bereikt, zelfs als uit ontvangen of verzonden foutmeldingen het tegendeel mocht blijken.

(b) Berichten die door Opdrachtgever aan NederHost worden verzonden vanuit Mijn NederHost worden geacht afkomstig te zijn van Opdrachtgever en hebben dezelfde kracht als een schriftelijk bericht.

(c) Van berichten die door Opdrachtgever of derden via e-mail aan NederHost worden verzonden is de authenticiteit niet vast te stellen, deze berichten hebben daarom niet de kracht van een schriftelijk bericht en kunnen niet dienen als opzegging, wijziging of aanvulling van de Overeenkomst of enig onderdeel daarvan.

Artikel 3: Hosting en aanverwante diensten

1. Hosting bestaat uit het beschikbaar stellen van apparatuur, programmatuur en bandbreedte voor gebruik door Opdrachtgever volgens de specificaties van NederHost, waarop het in dit artikel bepaalde van toepassing is.

2. NederHost is te allen tijde gerechtigd de specificaties van de Dienst aan te passen. Indien een dergelijke aanpassing onredelijk bezwarend is voor Opdrachtgever is deze gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Opdrachtgever volgt de richtlijnen die NederHost opstelt ten aanzien van eerlijk en proportioneel gebruik van de dienst, die zijn vastgelegd in de Fair Use Policy die NederHost op de Website publiceert.

4. NederHost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien de limiet voor opslagruimte is bereikt.

5. Opdrachtgever zal via NederHost geen informatie publiceren of aanbieden die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

6. NederHost hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (`klagers') een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van NederHost gerechtvaardigd is, is NederHost gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is NederHost in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. NederHost zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

7. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is NederHost gerechtigd hiervan aangifte te doen. NederHost kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties NederHost verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

8. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is NederHost gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

9. Opdrachtgever vrijwaart NederHost voor alle schade als gevolg van bovenstaande. NederHost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van NederHost in het kader van de klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt.

10. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de apparatuur of programmatuur. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's op te (doen) starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NederHost, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

11. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rf/rf1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

12. NederHost is gerechtigd om zonder voorafgaande waarschuwing maatregelen te nemen om door Opdrachtgever veroorzaakte hinder of schade zoveel mogelijk te beperken, waarbij de Dienst mogelijk wordt geblokkeerd. NederHost stelt Opdrachtgever onverwijld op de hoogte van dergelijke maatregelen.

13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Domeinnamen

1. Domeinregistratie bestaat uit bemiddeling, administratieve verwerking en betaling van de verhuizing of registratie van een domeinnaam op naam van de Opdrachtgever, waarop het in dit artikel bepaalde van toepassing is.

2. Opdrachtgever sluit voor de registratie van de domeinnaam een overeenkomst met de registrerende instantie (registry of registrar) welke door NederHost wordt aangewezen. NederHost treedt nimmer op als partij binnen deze overeenkomst. De geldende regels en procedures van deze instantie zijn van toepassing op de domeinregistratie.

3. Indien de domeinregistratie niet tot stand komt door een van de wil van NederHost onafhankelijke omstandigheid dan zijn de kosten die door de registry of registrar reeds aan NederHost in rekening worden of zijn gebracht voor de niet uitgevoerde domeinregistratie of domeinverhuizing voor rekening van Opdrachtgever.

4. NederHost kan namens Opdrachtgever optreden als administratief contactpersoon, technisch contactpersoon en/of contactpersoon voor de facturering. In voorkomende gevallen kan een door of namens NederHost aangewezen derde partij (`trustee') met expliciete instemming van Opdrachtgever optreden als administratief contactpersoon of feitelijke houder van een domeinnaam. Hiertoe sluit Opdrachtgever een overeenkomst met trustee. NederHost treedt nimmer op als partij binnen deze overeenkomst. Alle kosten die uit deze overeenkomst voortkomen zijn door Opdrachtgever verschuldigd aan NederHost.

5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt NederHost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

6. NederHost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van NederHost.

7. NederHost heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op naam van NederHost te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is NederHost gerechtigd de domeinnaam op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. In geval van opzegging of beëindiging van de Overeenkomst is NederHost gerechtigd een domeinnaam die na het aflopen van de Overeenkomst nog onder beheer van NederHost valt op te heffen. Kosten die het gevolg zijn van deze opheffing zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Verplichtingen van NederHost

1. NederHost betracht alle mogelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, zodanig dat de persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden kunnen komen, met uitzondering van leveranciers en vertegenwoordigers van NederHost mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. NederHost publiceert op de website een Privacyverklaring waarin de verwerking van gegevens wordt toegelicht.

2. NederHost spant zich in om vragen en opmerkingen van Opdrachtgever binnen een zo kort mogelijke termijn inhoudelijk te behandelen.

3. NederHost spant zich in om gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van NederHost zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het (laten) instellen van toegangsrechten.

Artikel 6: Betaling

1. Opdrachtgever is aan NederHost een vergoeding verschuldigd waarvan de hoogte voor iedere Dienst afzonderlijk door NederHost wordt bepaald.

2. NederHost is gerechtigd de hoogte van de vergoeding op ieder moment te wijzigen. Tenzij door NederHost anders bepaald, zijn wijzigingen van tarieven steeds per eerstvolgende factuurperiode van kracht. Opdrachtgever heeft het recht om tot 7 dagen na de eerste factuur met een hoger tarief de Overeenkomst op te zeggen per begin van de factuurperiode waarin het hogere tarief geldt.

3. De verschuldigde vergoedingen dienen binnen de door NederHost op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan middels overschrijving naar de rekening van NederHost onder vermelding van factuurnummer of betalingskenmerk.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door NederHost. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillisement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6. In de in artikel 6, lid 4 en 5 beschreven gevallen heeft NederHost voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van NederHost voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door NederHost van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van NederHost, diens werknemers of door NederHost ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van NederHost voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 7 lid 1 genoemde gevallen rust op NederHost geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4. De aansprakelijkheid van NederHost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever NederHost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NederHost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NederHost in staat is adequaat te reageren.

5. NederHost is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

Artikel 8: Storingen en overmacht

1. NederHost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. NederHost is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. NederHost spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NederHost onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van NederHost jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van NederHost kan worden verlangd, inclusief maar niet beperkt tot storingen of uitvallen van telecommunicatie-infrastructuur, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, brand, overstroming en in geval dat NederHost door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

4. Indien NederHost door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

5. Indien de overmachttoestand 14 dagen of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden waarbij Opdrachtgever geen recht heeft op enige vergoeding.

Artikel 9: Duur en opzegging

1. Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor iedere Dienst afzonderlijk telkens geacht te zijn aangegaan voor de minimum termijn van één jaar.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de volgende bepalingen:

(a) Opdrachtgever heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij NederHost reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard is (zie artikel 7:46d BW).

(b) NederHost heeft het recht de Overeenkomst na het verstrijken van de minimum termijn te beëindigen, mits NederHost Opdrachtgever tijdig, maar tenminste één maand voor de einddatum, per e-mail informeert over deze beëindiging en hierbij de mogelijkheid biedt een nieuwe aansluitende Overeenkomst aan te gaan (`expliciete verlenging'). Als NederHost van dit recht geen gebruik maakt dan wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur tot wederopzegging.

(c) Opdrachtgever heeft het recht om een Overeenkomst voor onbepaalde duur na het verstrijken van de minimum termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

3. Indien het in artikel 9, lid 2 bepaalde niet van toepassing is op Opdrachtgever gelden de volgende bepalingen:

(a) Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

(b) Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen per einde van de huidige termijn van de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

4. Opdrachtgever geeft een opzegging door via Mijn NederHost of schriftelijk. NederHost bevestigt de opzegging binnen drie werkdagen na ontvangst middels een elektronisch ondertekend e-mailbericht.

Artikel 10: Klachten

1. Indien Opdrachtgever van mening is dat NederHost de Overeenkomst niet goed uitvoert dan kan Opdrachtgever hierover schriftelijk of via Mijn NederHost een klacht indienen bij NederHost.

2. NederHost bevestigt ontvangst van de klacht per e-mail en streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, te behandelen. Indien de klacht betrekking heeft op een bepaling uit de SLA dan gelden de in dat document vastgelegde maximumtermijnen.

Artikel 11: Slotbepalingen

1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, is op de Overeenkomst Nederlands recht van toepassing en zullen geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arondissement waarin NederHost gevestigd is.

2. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van NederHost. NederHost is gerechtigd dit te doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

4. De door NederHost ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door NederHost, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

6. NederHost heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van overeenkomsten die voor het tijdstip van wijziging tot stand zijn gekomen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 dagen na kennisgeving via de Website, e-mail en/of schriftelijk aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging dan heeft deze tot 7 dagen na de kennisgeving het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van levering

Definities

Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34099781.

NederHost: aanduiding voor de onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34099781.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met NederHost een overeenkomst voor gebruik van de dienst heeft gesloten.

Dienst: de specifieke hosting- of domeinregistratiedienst die NederHost levert aan Opdrachtgever.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen NederHost en Opdrachtgever krachtens welke NederHost de Dienst zal uitvoeren.

Website: de website die NederHost publiceert op http://www.nederhost.nl/.

Mijn NederHost: het deel van de Website waarop Opdrachtgever de afgenomen Diensten beheert en waar uitsluitend Opdrachtgever toegang toe heeft.

Artikel 1: Aanbod en aanvaarding

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met NederHost tot stand gekomen overeenkomsten en overige afspraken en toezeggingen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wijst NederHost nadrukkelijk van de hand.

2. De Overeenkomst komt tot stand na elektronische of schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van NederHost. NederHost behoudt zich het recht voor het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door NederHost.

4. NederHost bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail. Mits door NederHost voorzien van een geldige elektronische handtekening wordt deze bevestiging geacht een juiste weergave van de Overeenkomst te zijn, tenzij Opdrachtgever na ontvangst van de e-mailbevestiging onverwijld aan NederHost laat weten dat dit niet het geval is.

Artikel 2: Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en volledige betaling van de eerste door NederHost aan Opdrachtgever verzonden factuur of naar het oordeel van NederHost voldoende garantiestelling van Opdrachtgever zal NederHost zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft NederHost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. NederHost accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

3. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert NederHost dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap, zoals beschreven in het Service Level Agreement (SLA) dat NederHost op de Website publiceert.

4. NederHost heeft het recht de SLA op ieder moment aan te passen. Een aanpassing van de SLA treedt in werking vanaf 30 dagen na publicatie op de Website. Indien een aanpassing van de SLA onredelijk bezwarend is voor Opdrachtgever heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen per ingangsdatum van de nieuwe SLA, mits deze opzegging tenminste 14 dagen voor het moment waarop de nieuwe SLA in rekening treedt door NederHost is ontvangen.

5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NederHost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan NederHost worden verstrekt.

6. NederHost zal Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam (`klantcode') en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot Mijn NederHost. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van klantcode en wachtwoord.

7. Opdrachtgever dient de in het kader van de Overeenkomst verstrekte of ingestelde wachtwoordgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Iedere actie die middels de klantcode van Opdrachtgever of de gebruikersnaam van een individuele Dienst gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van vermoeden van misbruik van een klantcode of gebruikersnaam meldt Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan NederHost zodat deze maatregelen kan nemen.

8. NederHost heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens NederHost niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

9. Opdrachtgever sluit zonder schriftelijke toestemming van NederHost geen overeenkomsten af met derden voor het gebruik van de Dienst.

10. Voor de binnen het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en NederHost uitgewisselde berichten gelden de volgende bepalingen:

(a) Berichten die worden verzonden aan het door Opdrachtgever aan NederHost verstrekte e-mailadres worden geacht de Opdrachtgever te hebben bereikt, zelfs als uit ontvangen of verzonden foutmeldingen het tegendeel mocht blijken.

(b) Berichten die door Opdrachtgever aan NederHost worden verzonden vanuit Mijn NederHost worden geacht afkomstig te zijn van Opdrachtgever en hebben dezelfde kracht als een schriftelijk bericht.

(c) Van berichten die door Opdrachtgever of derden via e-mail aan NederHost worden verzonden is de authenticiteit niet vast te stellen, deze berichten hebben daarom niet de kracht van een schriftelijk bericht en kunnen niet dienen als opzegging, wijziging of aanvulling van de Overeenkomst of enig onderdeel daarvan.

Artikel 3: Hosting en aanverwante diensten

1. Hosting bestaat uit het beschikbaar stellen van apparatuur, programmatuur en bandbreedte voor gebruik door Opdrachtgever volgens de specificaties van NederHost, waarop het in dit artikel bepaalde van toepassing is.

2. NederHost is te allen tijde gerechtigd de specificaties van de Dienst aan te passen. Indien een dergelijke aanpassing onredelijk bezwarend is voor Opdrachtgever is deze gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Opdrachtgever volgt de richtlijnen die NederHost opstelt ten aanzien van eerlijk en proportioneel gebruik van de dienst, die zijn vastgelegd in de Fair Use Policy die NederHost op de Website publiceert.

4. NederHost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien de limiet voor opslagruimte is bereikt.

5. Opdrachtgever zal via NederHost geen informatie publiceren of aanbieden die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

6. NederHost hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (`klagers') een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van NederHost gerechtvaardigd is, is NederHost gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is NederHost in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. NederHost zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

7. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is NederHost gerechtigd hiervan aangifte te doen. NederHost kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties NederHost verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

8. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is NederHost gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

9. Opdrachtgever vrijwaart NederHost voor alle schade als gevolg van bovenstaande. NederHost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van NederHost in het kader van de klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt.

10. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de apparatuur of programmatuur. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's op te (doen) starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NederHost, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

11. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rf/rf1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

12. NederHost is gerechtigd om zonder voorafgaande waarschuwing maatregelen te nemen om door Opdrachtgever veroorzaakte hinder of schade zoveel mogelijk te beperken, waarbij de Dienst mogelijk wordt geblokkeerd. NederHost stelt Opdrachtgever onverwijld op de hoogte van dergelijke maatregelen.

13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Domeinnamen

1. Domeinregistratie bestaat uit bemiddeling, administratieve verwerking en betaling van de verhuizing of registratie van een domeinnaam op naam van de Opdrachtgever, waarop het in dit artikel bepaalde van toepassing is.

2. Opdrachtgever sluit voor de registratie van de domeinnaam een overeenkomst met de registrerende instantie (registry of registrar) welke door NederHost wordt aangewezen. NederHost treedt nimmer op als partij binnen deze overeenkomst. De geldende regels en procedures van deze instantie zijn van toepassing op de domeinregistratie.

3. Indien de domeinregistratie niet tot stand komt door een van de wil van NederHost onafhankelijke omstandigheid dan zijn de kosten die door de registry of registrar reeds aan NederHost in rekening worden of zijn gebracht voor de niet uitgevoerde domeinregistratie of domeinverhuizing voor rekening van Opdrachtgever.

4. NederHost kan namens Opdrachtgever optreden als administratief contactpersoon, technisch contactpersoon en/of contactpersoon voor de facturering. In voorkomende gevallen kan een door of namens NederHost aangewezen derde partij (`trustee') met expliciete instemming van Opdrachtgever optreden als administratief contactpersoon of feitelijke houder van een domeinnaam. Hiertoe sluit Opdrachtgever een overeenkomst met trustee. NederHost treedt nimmer op als partij binnen deze overeenkomst. Alle kosten die uit deze overeenkomst voortkomen zijn door Opdrachtgever verschuldigd aan NederHost.

5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt NederHost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

6. NederHost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van NederHost.

7. NederHost heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op naam van NederHost te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is NederHost gerechtigd de domeinnaam op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. In geval van opzegging of beëindiging van de Overeenkomst is NederHost gerechtigd een domeinnaam die na het aflopen van de Overeenkomst nog onder beheer van NederHost valt op te heffen. Kosten die het gevolg zijn van deze opheffing zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Verplichtingen van NederHost

1. NederHost betracht alle mogelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, zodanig dat de persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden kunnen komen, met uitzondering van leveranciers en vertegenwoordigers van NederHost mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. NederHost publiceert op de website een Privacyverklaring waarin de verwerking van gegevens wordt toegelicht.

2. NederHost spant zich in om vragen en opmerkingen van Opdrachtgever binnen een zo kort mogelijke termijn inhoudelijk te behandelen.

3. NederHost spant zich in om gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van NederHost zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het (laten) instellen van toegangsrechten.

Artikel 6: Betaling

1. Opdrachtgever is aan NederHost een vergoeding verschuldigd waarvan de hoogte voor iedere Dienst afzonderlijk door NederHost wordt bepaald.

2. NederHost is gerechtigd de hoogte van de vergoeding op ieder moment te wijzigen. Tenzij door NederHost anders bepaald, zijn wijzigingen van tarieven steeds per eerstvolgende factuurperiode van kracht. Opdrachtgever heeft het recht om tot 7 dagen na de eerste factuur met een hoger tarief de Overeenkomst op te zeggen per begin van de factuurperiode waarin het hogere tarief geldt.

3. De verschuldigde vergoedingen dienen binnen de door NederHost op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan middels overschrijving naar de rekening van NederHost onder vermelding van factuurnummer of betalingskenmerk.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door NederHost. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillisement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6. In de in artikel 6, lid 4 en 5 beschreven gevallen heeft NederHost voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van NederHost voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door NederHost van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van NederHost, diens werknemers of door NederHost ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van NederHost voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 7 lid 1 genoemde gevallen rust op NederHost geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4. De aansprakelijkheid van NederHost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever NederHost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NederHost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NederHost in staat is adequaat te reageren.

5. NederHost is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

Artikel 8: Storingen en overmacht

1. NederHost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. NederHost is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. NederHost spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NederHost onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van NederHost jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van NederHost kan worden verlangd, inclusief maar niet beperkt tot storingen of uitvallen van telecommunicatie-infrastructuur, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, brand, overstroming en in geval dat NederHost door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

4. Indien NederHost door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

5. Indien de overmachttoestand 14 dagen of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden waarbij Opdrachtgever geen recht heeft op enige vergoeding.

Artikel 9: Duur en opzegging

1. Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor iedere Dienst afzonderlijk telkens geacht te zijn aangegaan voor de minimum termijn van één jaar.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de volgende bepalingen:

(a) Opdrachtgever heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij NederHost reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard is (zie artikel 7:46d BW).

(b) NederHost heeft het recht de Overeenkomst na het verstrijken van de minimum termijn te beëindigen, mits NederHost Opdrachtgever tijdig, maar tenminste één maand voor de einddatum, per e-mail informeert over deze beëindiging en hierbij de mogelijkheid biedt een nieuwe aansluitende Overeenkomst aan te gaan (`expliciete verlenging'). Als NederHost van dit recht geen gebruik maakt dan wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur tot wederopzegging.

(c) Opdrachtgever heeft het recht om een Overeenkomst voor onbepaalde duur na het verstrijken van de minimum termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

3. Indien het in artikel 9, lid 2 bepaalde niet van toepassing is op Opdrachtgever gelden de volgende bepalingen:

(a) Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

(b) Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen per einde van de huidige termijn van de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

4. Opdrachtgever geeft een opzegging door via Mijn NederHost of schriftelijk. NederHost bevestigt de opzegging binnen drie werkdagen na ontvangst middels een elektronisch ondertekend e-mailbericht.

Artikel 10: Klachten

1. Indien Opdrachtgever van mening is dat NederHost de Overeenkomst niet goed uitvoert dan kan Opdrachtgever hierover schriftelijk of via Mijn NederHost een klacht indienen bij NederHost.

2. NederHost bevestigt ontvangst van de klacht per e-mail en streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, te behandelen. Indien de klacht betrekking heeft op een bepaling uit de SLA dan gelden de in dat document vastgelegde maximumtermijnen.

Artikel 11: Slotbepalingen

1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, is op de Overeenkomst Nederlands recht van toepassing en zullen geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arondissement waarin NederHost gevestigd is.

2. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van NederHost. NederHost is gerechtigd dit te doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

4. De door NederHost ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door NederHost, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

6. NederHost heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van overeenkomsten die voor het tijdstip van wijziging tot stand zijn gekomen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 dagen na kennisgeving via de Website, e-mail en/of schriftelijk aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging dan heeft deze tot 7 dagen na de kennisgeving het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Beschikbaarheidsgarantie hostingdiensten (Service Level Agreement)

Dit Service Level Agreement heeft alleen betrekking op DNS-, web- en mailhostingdiensten geleverd door NederHost, en is niet van toepassing op dedicated servers. NederHost laat de beschikbaarheid van hostingdiensten meten door Pingdom AB (www.pingdom.com/). Pingdom publiceert in opdracht van NederHost de resultaten van deze metingen op http://stats.pingdom.com/kuuh21w7db98. Behoudens tegenbewijs en door Pingdom bevestigde storingen in het meetsysteem gelden de metingen van Pingdom als bindend voor alle partijen.

Per dienst wordt de door Pingdom gemeten beschikbaarheid over de afgelopen twaalf maanden, uitgedrukt in minuten, gedeeld door het totaal aantal minuten in de afgelopen twaalf maanden met vermindering van downtime die het gevolg is van misdragingen door enige opdrachtgever van NederHost zoals beschreven in artikel 3 van onze algemene voorwaarden. Deze deling wordt vervolgens uitgedrukt als een percentage; dit noemen we de beschikbaarheid van de dienst.

NederHost garandeert de volgende beschikbaarheid van de hostingdiensten, zoals gemeten door Pingdom:

Dienst Test Garantie
Website wijzigen (FTP) TCP-connect op ftp.nederhost.nl:21 99,9%
Mailbox (IMAP) IMAP-banner op mail.nederhost.nl:143 99,9%
Mailbox (POP3) POP3-banner op mail.nederhost.nl:110 99,9%
E-mail verzenden SMTP-banner op mail.nederhost.nl:587 99,9%
E-mail ontvangen (MX) SMTP-banner op mx.nederhost.net:25 99,9%
Webhosting http://website.test.nederhost.nl/ 99,9%
DNS tenminste één van de nameservers ns1, ns2 of ns3 beschikbaar 100%

NederHost kan het meeste onderhoud zonder downtime uitvoeren. Er wordt daarom in deze SLA geen onderscheid gemaakt tussen downtime door storingen of downtime door onderhoud.

DNS

NederHost garandeert dat de nameservers die beschikbaar zijn voor gebruik door Opdrachtgever zich in tenminste twee verschillende netwerken (AS-nummers) bevinden. Deze garantie geldt afzonderlijk voor zowel IPv4 als IPv6.

NederHost laat de beschikbaarheid van de afzonderlijke nameservers per netwerk meten door Pingdom. NederHost garandeert geen beschikbaarheid voor de afzonderlijke nameservers, maar garandeert dat 99,999% van de tijd tenminste één van de gemeten nameservers beschikbaar is.

Onderhoud

NederHost voert regelmatig onderhoud aan hard- en software uit. In de meeste gevallen kan onderhoud worden uitgevoerd zonder de dienstverlening te onderbreken; in sommige gevallen is dit echter niet mogelijk.

Voor onderbrekingen als gevolg van regulier onderhoud garandeert NederHost dat het onderhoud voldoende lang vantevoren wordt aangekondigd via de website, en dat de uitvoering van dit onderhoud plaatsvindt op tijdstippen waarop de ondervonden hinder minimaal is. In onderstaande tabel staat vermeld hoe lang vantevoren NederHost onderbrekingen als gevolg van onderhoud van een bepaalde duur aankondigt en tussen welke tijdstippen ('venster') dit onderhoud wordt uitgevoerd.

Duur Aankondiging Venster
meer dan 10 minuten 7 dagen 2.00 - 6.00
1 tot 10 minuten 3 dagen 23.00 - 8.00
minder dan 1 minuut 12 uur 17.00 - 9.00

NederHost streeft er bovendien naar om onderhoud dat als gevolg heeft dat diensten langer dan 30 minuten niet beschikbaar zijn, uit te voeren in het weekend (vrijdag op zaterdag of zaterdag op zondag).

Deze garantie is niet van toepassing op onderhoud dat een (potentieel) beveiligingsprobleem moet verhelpen of als onderhoud als gevolg van een storing een spoedeisend karakter heeft. In die gevallen wordt het onderhoud zonder voorafgaande aankondiging uitgevoerd en achteraf alsnog via de website bekend gemaakt.

Storingen

Indien een server of dienst buiten de schuld of wil van de Opdrachtgever en buiten de wil van NederHost niet beschikbaar is, is NederHost verplicht deze storing, na ontvangst van een melding, te onderzoeken. NederHost streeft ernaar om storingen zo spoedig mogelijk op te lossen.

NederHost garandeert voor storingen met een aanvangstijdstip tussen 9.00 en 23.00 dat het onderzoek naar de aard van de storing binnen 1 uur na melding wordt aangevangen. Voor storingen met een aanvangstijdstip tussen 23.00 en 9.00 garandeert NederHost dat het onderzoek aanvangt binnen 2 uur na ontvangst van de storingsmelding.

NederHost garandeert dat binnen 30 minuten na aanvang van het onderzoek naar de storing een melding wordt gepubliceerd op de website waarin de storing wordt toegelicht en de (geschatte) duur van de storing wordt vermeld.

NederHost garandeert dat voor storingen die 4 uur na het begin van het onderzoek nog niet zijn verholpen een passend alternatief voor de Dienst wordt aangeboden. Hierbij kunnen de specificaties van de dienst tijdelijk worden aangepast, zonder dat dit onredelijk bezwarend mag zijn voor de Opdrachtgever.

Regels omtrent eerlijk gebruik hostingdiensten (Fair Use Policy)

NederHost hanteeert als uitgangspunt van deze Fair Use Policy dat klanten bij het gebruik van de diensten niet wordt gehinderd door arbitraire grenzen of achteraf worden geconfronteerd met hoge rekeningen, terwijl de levering van deze dienst door NederHost economisch haalbaar blijft.

Deze FUP is alleen van toepassing op die specificaties waar dit expliciet bij staat vermeld.

Dataverkeer

De gespecificeerde hoeveelheid dataverkeer geldt als de minimale hoeveelheid dataverkeer die de betreffende dienst mag genereren, ongeacht het gebruik van de dienst. Bij het meten van de hoeveelheid gegenereerd dataverkeer kijkt NederHost naar het gemiddelde over een periode van drie maanden. Indien deze meting de gespecificeerde hoeveelheid te boven gaat, zullen wij trachten met u in overleg te treden. Indien overleg niet mogelijk is of het bovenmatig verbruik van dataverkeer leidt tot overlast voor andere klanten zullen wij zelfstandig maatregelen nemen door (delen van) de betreffende dienst onbereikbaar te maken. Wij sturen u niet achteraf een hoge rekening voor dataverkeer zonder dat we daar vooraf met u over hebben overlegd.

Schijfruimte

De gespecificeerde hoeveelheid schijfruimte geldt als de ruimte die u continu in gebruik mag hebben. Indien de FUP van toepassing is op schijfruimte staan wij u toe om gedurende korte tijd (minder dan 7 dagen) hooguit tweemaal de gespecificeerde hoeveelheid schijfruimte te gebruiken. Wij zullen dergelijk kortstondig bovenmatig gebruik niet in rekening brengen.

Gebruik van CPU en geheugen

Bij een aantal diensten is het toegestaan om uw eigen programmatuur te installeren op de servers van NederHost. Bij het installeren hiervan dient u zich ervan te overtuigen dat het gebruik van deze programmatuur geen onevenredig grote belasting van CPU, geheugen, netwerk of harde schijf zal veroorzaken. Indien wij constateren dat de programmatuur die u heeft geinstalleerd toch op enige manier overlast veroorzaakt zullen wij trachten met u in overleg te treden. Indien overleg niet mogelijk is of indien uw programmatuur leidt tot ernstige overlast zullen wij zelf maatregelen nemen door (delen van) uw programmatuur tijdelijk uit te schakelen. Wij sturen u altijd een kennisgeving per email indien wij uw programmatuur hebben uitgeschakeld.

Ernstige overlast

Indien u, op wat voor manier dan ook, ernstige overlast veroorzaakt, behoudt NederHost zich conform artikel 4, lid 3, sub a van onze Algemene Voorwaarden van Levering het recht voor om zonder overleg direct in te grijpen, mits dit door NederHost noodzakelijk wordt geacht voor de continuiteit van de dienstverlening.

Aanvullende voorwaarden

Voorwaarden domeinregistraties

Bij het registreren of verhuizen van een domeinnaam wordt, naast de overeenkomst met NederHost, door de domeinnaamhouder een rechtstreekse overeenkomst gesloten met de registry of registrar die de extensie waaronder de betreffende domeinnaam valt beheert. De op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden kunnen in het overzicht waar hieronder naar wordt verwezen worden nagelezen.

Specifieke voorwaarden voor domeinregistraties

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van applicaties

NederHost biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd applicaties van derden te installeren vanuit het servicepanel of Mijn NederHost. Voor het gebruik van deze mogelijkheid gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

1. NederHost geeft geen garantie met betrekking tot de correcte werking, veiligheid of enig ander aspect van de geïnstalleerde software en is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan door het gebruik van de software aan Opdrachtgever of enige derde.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gedrag van de geïnstalleerde software; het in artikel 10 lid 3 van de algemene voorwaarden bepaalde is onverkort van toepassing op alle software die Opdrachtgever op zijn webruimte plaatst, ongeacht of daarbij gebruik wordt gemaakt van enig door NederHost ter beschikking gesteld hulpmiddel.

3. Opdrachtgever leeft de voor de applicatie relevante licentie na.

Aanvullende voorwaarden volumekortingen

Als u NederHost vraagt om volumekorting te rekenen dan gaat u akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:

1. NederHost berekent aan Opdrachtgever een korting per klasse van diensten, gebaseerd op het totaal aantal actieve diensten binnen een bepaalde klasse van diensten op de factuurdatum.

2. Als een specifieke dienst in meerdere klassen van diensten valt dan wordt alleen het hoogste kortingstarief toegepast, de volumekortingen van de verschillende klassen worden dus niet gecombineerd. Volumekortingen worden ook niet gecombineerd met overige kortingsregelingen, er wordt geen korting over korting gegeven.

3. NederHost behoudt zich het recht voor de kortingen op ieder moment aan te passen of niet meer te verlenen. Een dergelijke wijziging geldt niet als een tariefwijziging en geeft Opdrachtgever geen recht de overeenkomst op te zeggen. Opdrachtgever en NederHost kunnen alleen schriftelijk van deze voorwaarde afwijken.

4. Het recht op volumekorting wordt opgeschort indien Opdrachtgever een betalingsachterstand oploopt bij NederHost.

5. Volumekorting wordt nooit met terugwerkende kracht berekend, ook niet als de volumekorting in verband met een betalingsachterstand tijdelijk werd opgeschort.